La mirada del mendigo

29 diciembre 2012

Un futuro para Galicia

Filed under: Ecología — Nadir @ 1:19

En el artículo de Euros por tonelada, un lector ha comentado pidiendo alternativas al eucalipto. La alternativa es valorizar nuestra tierra, no plantando en ella una especie maldita que ninguna nación quiere, sino cultivos que aporten valor al propietario, pero también a la sociedad. Mi alternativa es darse una vuelta por Europa y ver el tipo de aprovechamiento del territorio que se está haciendo, que conjuga rentabilidad económica con respeto al medio. En Galicia, hasta ahora, tenemos lo peor de los dos mundos: destrucción de los ecosistemas y, sin embargo, y, por eso mismo, incapacidad de salir del ciclo de pobreza y emigración en que llevamos metidos más de dos siglos.

La contestación es en gallego, pero si alguien tiene dificultad para leerlo la traduzco en un momento al castellano (al portugués no hará falta), pues lo que reza para Galicia es perfectamente trasladable a otros rincones de esta esquilmada y maltratada Península.

+

Unha cousa, os toxos, as xetas, as estrugas, as silvas ou as carqueixas son o xeito que ten a Natureza de rexenerarse. En Galicia o home presionou moito sobre o bosque e, logo, coa emigración, abandonáronse esas terras, sendo reconquistadas polas matogueiras (como primeiro paso para voltar ó bosque). Non son malas de por sí. De feito, cando estiven na Normandía, decateime de que estaban a sementar SILVAS e TOXOS. Eu, que tanto teño loitado por eliminalas da miña terra, alucinaba. Pero é certo, ten eles razón, é o xeito de crear terra para poder dentro duns anos plantar árbores.

Agora, o que dis dos eucaliptos. Os eucaliptos no son malos, son inda peores. Dende un punto de vista ecolóxico, porque desprazan as especies autóctonas, deixan o monte morto e a terra exhausta. Pero dende un punto de vista socioeconómico, son rendibles a curto prazo para os productores pero non a sociedade. ¿Por que? Precisamente por algo que vostede di: NON XENERAN POSTOS DE TRABALLO. Os eucaliptos casi que non precisan de mao de obra: plántanse un día e alí os deixas estar ata 15-20 anos despois, que os cortas. Unha e outra actividade están mecanizadas, co cal as horas de traballo por hectárea e ano son mínimas. Vostede fala de ENCE. ¿Cantos postos de traballo da ENCE? 300? Só co dano que fai no sector turístico e pesqueiro da Ría de Pontevedra, podemos dicir que ENCE quita máis postos de traballo e máis riqueza da que aporta (o producto que obtén é de moi baixo valor engadido, é cargado no peirao de Marín e o papel faise fora).

Agora dígolle a vostede: ¿Cantos postos de traballo se crearían se retirásemos os eucaliptos e os sustiuíramos por frutáis? A costa galega ten condicións edafolóxicas e climáticas para cultivar gran número de especies, dende a laranxa na bisbarra do Rosal, ó kaki, o kiwi, a pereira, a mazaira, as avelairas… E no interior, os castiñeiros, as noguerias, as cerdeiras, os pexegueiros…

Os frutais precisan de moita mao de obra, hai que traballar a terra, que limpala, que coidar as árbores, que recoller a froita… Iso son moitas horas de traballo ano tras ano, nada que ver co eucalipto, que o plantas e alí se queda. Se ENCE xenera postos de traballo, que dicir da industria transformadora alimentaria que podería xurdir nesta terra tan fértil como mal aproveitada.

Ademáis, cómpre lembrar que moitas leiras que agora están de eucalipto, foron hortas e terras de labor. Se antano tiñan tomates, patacas, pementos…non sei por que, tras unha labor de rexeneración da terra, non poderían volver a telos. E estou falando de productos de alto valor engadido, que dan colleitas todo o ano, dos cales existe ampla demanda na Europa, que poderíamos exportar aproveitando as vías marítimas. Deixarían moitos máis cartos na sociedade galega que a madeira barata, despois de pagar uns salarios que tamén quedarían nesta sociedade (duplo beneficio). E as árbores terían, o fin do seu ciclo productivo, unha valor residual maior ca do eucalipto (moitas especies, como a cerdeira, o castiñeiro ou a nogueira ten unha gran aceptación en ebanistería).

Son todo vantaxes para Galiza.

Bastaría con transformar a metade das extensións de piñeiro e eucalipto en cultivos, para convertirnos na despensa de Europa. Temos sol no vrao e choivas espalladas todo o ano, nas medidas perfectas para moitas especies. Pódese dicir que temos o clima perfecto para a agricultura, isto podería, tería que ser un verxel, e non o inferno no que o convertiron as celulosas.

Unha metade a producir comida (artigo con moito futuro). E a outra metade, reforestar con especies autóctonas, rexenerando os ecosistemas e prantando a semente do que sería unha sólida industria turística de xentes que viñeran admirar a nosa terra (agora mesmo da entre noxo e mágoa, é unha vergoña o que temos que amosar os visitantes).

É un plan de futuro que propoño. Outro é seguir co plano que deseñou o franquismo para Galicia, como productora de madeira barata, e mao de obra inmigrante aínda máis barata. Podemos seguir como estamos, con eucaliptos como un país do terceiro mundo (eu non atopei eucaliptos en ningún outro rincón de Europa fora do Oeste peninsular), con paro, despoboamento do rural, emigración, pobreza… Se alguén pensa que o camiño seguido ata o de agora é o correcto, pois nada, podemos perder outro medio século facendo o mesmo.

+

Edito: Leo que uno de los efectos de la nueva Ley de Costas es la ampliación de la concesión a ENCE en la Ría de Pontevedra, decisión que ya no será cuestión de la Xunta sino que se tomará en Madrid. Prometieron que ENCE dejaría de contaminar la comarca en el 2018, ahora es posible que se quede 35 años más. Y dentro de 35 años…

Si la papelera se queda, se quedarán los eucaliptos que la alimentan, lo cual es una catástrofe ambiental y económica para Galicia.

Hay que ver lo que cambia la reforma de una ley…

Anuncios

17 comentarios »

 1. Creo que esto non se vai arreglar .Eu vivo en Santiago e aquí so se planta eucalipto non queren nin oir falar de outra cousa
  Eu tampouco non estou tan informada como para convencelos do contrario

  Comentario por Amelia Suarez — 29 diciembre 2012 @ 17:45 | Responder

  • Plantar eucaliptos na nosa terra é como facer calimocho cun Faustino VI. Pódese plantar de todo, que sae con facilidade (hoxe veño de plantar tres novas árbores na miña finca, e todo o que plantei, déuseme…agás os granados, e aínda con estes non perdo a esperanza).

   Co que eu propoño, rematábamos co paro. Quen non teña outra cousa, a lo menos que traballe na agricultura, o que sexa pero non ter a case trescentos mil galegos coas maos nos petos. Ter un inmenso capital como é a terra (e a xente, pero agora falo da terra), abandoado o infrautilizado cos eucaliptos é….como ter millóns de euros en unha conta corrente que non renda nada. Non se lle ocorre a ningúen…que non sexa parvo de todo. Temos unha riqueza e non nos decatamos dela.

   Comentario por Mendigo — 30 diciembre 2012 @ 0:43 | Responder

 2. Muy Buenas!
  Le agradeceria una traduccion al castellano…algunos si que tenemos dificultades de leerlo en gallego 😉

  Comentario por Katyusha — 29 diciembre 2012 @ 21:00 | Responder

  • Al momento: 😉

   Los tojos, las ginestas, las ortigas, las zarzas o las carquejas son la forma que tiene la Naturaleza de regenerarse. En Galicia el hombre presionó mucho sobre el bosque , entonces, con la emigración, se abandonaron estas tierras, siento reconquistadas por la maleza como primer estadio de regeneración del bosque. No son malas de por sí; de hecho, cuando estuve en Normandía, me sorprendió que estuvieran plantando zarzas y tojos. Yo, que tanto tengo luchado por eliminarlas de mi finca, alucinaba. Pero tienen razón, es la forma de crear tierra para dentro de unos años poder plantar árboles.

   Y ahora, sobre los eucaliptos. Los eucaliptos no son malos, sino peores. Desde un punto de vista ecológico, porque desplazan las especies autóctonas, dejan el monte muerto y el suelo exhausto. Pero desde un punto de vista socioeconómico, son rentables a corto plazo para los productores pero no para la sociedad. ¿Por qué? Porque NO GENERAN PUESTOS DE TRABAJO. Los eucaliptos casi que no necesitan mano de obra: se plantan en un día y ahí los dejas estar hasta 15-20 años después, que los talas. Ambas actividades están mecanizadas, con lo que las horas de trabajo por hectárea y año son mínimas.

   Usted habla de ENCE (industria de pasta de papel). ¿Cuántos puestos de trabajo da ENCE? ¿300? Solo con el daño que hace a los sectores turístico y pesquero en la ría de Pontevedra, podemos decir que ENCE quita más puestos de trabajo y más riqueza de la que aporta (el producto que obtiene es de muy bajo valor añadido, es cargado en el muelle de Marín y el papel se fabrica en el extranjero).

   Y ahora le digo: ¿Cuántos puestos de trabajo se crearían se retirásemos los eucaliptos y los sustituyésemos por frutales? La costa gallega tiene condiciones edafológicas y climáticas para cultivar un gran número de especies de alto interés comercial, desde la naranja en la comarca de El Rosal, el kaki, el kiwi, el peral, el manzano, el avellano…y en el interior, los castaños, los nogales, cerezos, melocotoneros…

   Los frutales necesitan de mucha mano de obra: hay que trabajar la tierra, que limpiarla, que cuidar los árboles, que recoger la fruta… Eso supone muchas horas de trabajo año tras año, nada que ver con el eucalipto, que lo plantas y ahí se queda. Si ENCE genera puestos de trabajo, qué decir de la industria transformadora alimentaria que podría surgir en esta tierra tal fértil como mal aprovechada.

   Además, es necesario recordar que muchas tierra de labor que ahora tienen eucaliptos, fueron huertas. Si antaño tenían tomates, patatas, pimientos…no sé por qué, tras una labor de regeneración de la tierra, no podrían volver a tenerlos. Y estoy hablando de productos de alto valor añadido, que dan regularmente cosechas, de las cuales exista amplia demanda en Europa, que podríamos exportar aprovechando las vías marítimas. Derían mucho más dinero en la sociedad gallega que la madera barata, después de pagar unos salarios que quedarían también en esta sociedad (doble beneficio). Y los árboles tendrían, al final de su ciclo productivo, un valor residual mayor que la del eucalipto (muchas especies, como el cerezo, el castaño o el nogal tienen una gran aceptación en ebanistería).

   Son todo ventajas para Galicia!

   Bastaría con transformar la mitad de las extensión de pino y eucalipto en cultivos, para convertirnos en la despensa de Europa. Tenemos sol en verano y lluvias distribuidas durante todo el año, en las medidas perfectas para muchas especies. Se puede decir que tenemos el clima perfecto para la agricultura. Esto podría, debería ser un vergel, y no el infierno en que lo convirtieron las celulosas.

   Una mitad para producir comida (artículo con un gran futuro). Y la otra mitad, reforestar con especies autóctonas, regenerando los ecosistemas y plantando la semilla de lo que sería una sólida industria turística de gentes que vinieran a admirar nuestra tierra (ahora misma da entre asco y pena, es una vergüenza lo que tenemos que enseñar a los visitantes).

   Es un plan de futuro que propongo. Otro es seguir con el plano que diseñó el franquismo para Galicia, como productora de madera barata y mano de obra inmigrante aún más barata. Podemos seguir como estamos, con eucaliptos como un país del tercer mundo (nunca encontré eucaliptos en ningún otro rincón de Europa fuera del Oeste peninsular), con paro, despoblación del rural, emigración, pobreza… Si alguien piensa que el camino seguido hasta ahora es el correcto, pues nada, podemos perder otro medio siglo haciendo lo mismo.

   Comentario por Mendigo — 30 diciembre 2012 @ 0:34 | Responder

 3. Perdona Katyusha ,la verdad es que lo he escrito en gallego porque me hace mucha ilusión poder hacerlo pero no tengo problema en traducirlo y lo que quería decir es que donde yo vivo nadie quiere ni oir hablar de plantar otra cosa que no sean eucaliptos .Yo creía hace unos años que (20) que esto iba a cambiar cuando la gente se fuese mentalizando
  Hace 20 años aquí estábamos con la concentración parcelaria y se taló muchísimo, la gente quería vender los árboles porque les iban a cambiar las fincas .
  Al cabo de 10 años cuando las entregaron y en contra de todos mis “pronósticos” todo el mundo se puso a plantar eucaliptos
  Yo intente convencer a mi familia para plantar castaños o robles pero ni caso ,ellos hicieron lo que todo el mundo .
  Creo que me he enrollado demasiado
  En cuanto a lo que dice mendigo (que me disculpe por la traducción simultanea) es que plantar eucaliptos en Galicia es como Hacer calimocho con un Faustino VI por que se podrían plantar muchísimas otras cosas mas productivas propias de la zona y que no degradasen la tierra ,él cultiva muchas de ellas y todas le van bien salvo los granados.
  Estas plantas serían beneficiosas para la tierra y para nosotros lo gallegos que estamos (muchísimos) en el paro .Por ultimo dice que plantar eucaliptos es como tener millones en un banco por los que no ten dan nada cuando podrías hacer algo productivo con ellos
  Si no he traducido exactamente lo que querías decir perdona mendigo
  ,Un saludo

  Comentario por Amelia Suarez — 30 diciembre 2012 @ 11:47 | Responder

  • Te agradezco que hayas traducido nuestra conversación, pero, por favor, por favor, por favor…no pidas perdón por escribir en gallego.

   Creo que Katyusha es rusa, así que es más que comprensible que tenga dificultades para entendernos. Entonces, podemos tener la amabilidad de traducir lo que decimos. Pero es muy importante remarcar que no es ninguna obligación, sino un gesto de amabilidad, de deferencia.

   De hecho, para alguien que domine el castellano, me ofrecería a traducir alguna palabra en concreto (y hay diccionarios) pero no todo el tocho. Porque cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento del castellano y sus orígenes, es capaz de comprender el gallego (o el catalán, o el italiano). Luego están los que se niegan a entender, para forzar que la conversación sea en castellano (curiosamente, suele ser gente que ni siquiera domina la propia lengua que trata de imponer).

   Apertas, Amelia!

   Comentario por Mendigo — 30 diciembre 2012 @ 16:01 | Responder

   • Pues yo le he leído a usted unos cuantos posts en gallego, y ciertamente soy capaz de entenderlo sin saber el idioma… pero que conste que es un esfuerzo y que sólo lo hago porque me suele interesar lo que usted piensa y dice (en mi caso no es ni amabilidad ni deferencia). Para cuantificar (un poco a vuelapluma) el esfuerzo que supone para un castellanoparlante leer un texto en gallego, catalán o italiano (poniéndome a mí, que no soy ni muy listo ni muy tonto, ni muy culto ni muy burro, como ejemplo de castellanoparlante medio) yo diría que tardo más o menos el doble en leer dicho texto de lo que tardaría en leer lo mismo en castellano (o en swahili, idioma que domino a la perfección… ¿o era el inglés? tendré que mirarlo en mi ridículum vitae).

    Ah, y claro que los castellanoparlantes queremos forzar a que las conversaciones sean en castellano, que para algo es la lengua del Imperio, leñe.

    (Del post no le digo ná salvo que sono d’accordo su tutto)

    Comentario por Javier Lázaro — 2 enero 2013 @ 10:28 | Responder

 4. Publicado el 16/12/2012

  “Un revolucionario plan de desarrollo para Medio Oriente”
  Discurso de Hussein Askary en la conferencia del Instituto Schiller
  “Un nuevo Paradigma para la Supervivencia de la Civilización”,
  que tuvo lugar en Frankfurt, Alemania, el 24 y 25 de Noviembre de 2012. ————————————

  En las últimas semanas, el peligro existencial que la especie humana enfrenta ha quedado claro para todas las personas pensantes. La política de “cambio de régimen”, implementada desde el colapso de la Unión Soviética, y que “bombardeó a Irak de vuelta a la Edad de Piedra”, sumió a Libia en la anarquía, convirtió a Afganistán en una pesadilla, y desestabilizó al Estado laico de Siria con intervención extranjera y guerra religiosa; ahora amenaza con provocar una explosión de caos incontrolable en todo el mundo, en caso de operaciones militares contra Irán.

  El Medio Oriente amenaza con convertirse en los nuevos Balcanes, con alianzas existentes que pueden comenzar una conflagración, al igual que antes de la Primera Guerra Mundial. Lo impensable puede ocurrir. Por ejemplo, que la Destrucción Mutua Asegurada ya no sirva como elemento disuasorio, sino que se convierta en realidad como resultado de una guerra termonuclear, llevando a la extinción de la raza humana. No, en algún momento en el futuro – sino en las próximas semanas.

  La dinámica detrás del peligro de guerra también está impulsada por la caída acelerada del sistema financiero transatlántico. La política de Ben Bernanke de expansión de la liquidez en la Reserva Federal de Estados Unidos, eufemísticamente llamada “flexibilización cuantitativa III”, es tan hiperinflacionaria como la compra ilimitada de bonos del Estado por el Banco Central Europeo de Mario Draghi.

  La emisión monetaria hiperinflacionaria, combinada con austeridad brutal contra la población y la economía real, en la tradición del Canciller del Reich alemán Brüning, ya ha tenido el efecto de acortar la vida de millones de personas en Grecia, Italia, España y Portugal, y amenaza con sumir a Europa en una espiral de caos social incontrolable.

  La pregunta que debemos responder urgentemente es si la especie humana, confrontada a su propia autodestrucción, será lo suficientemente inteligente como para cambiar de rumbo a tiempo ¿Vamos a desechar el ruinoso paradigma actual que busca consolidar un imperio mundial y que sostiene que la guerra es un medio legítimo para resolver los conflictos geopolíticos, y sustituirlo por un nuevo paradigma que asegure la supervivencia humana?

  Para ello, necesitamos una visión de futuro. Esta visión no puede ser generada a partir de la forma de pensar monetarista o estadística-lineal de un sistema oligárquico, que niega las leyes del universo físico real y la creatividad humana. Tampoco puede venir de un “consenso” en torno a soluciones a muchos problemas secundarios: es decir, pensando “desde abajo.” Sólo puede venir de pensar “desde arriba”, según la definición de Nicolás de Cusa en su método de la coincidencia de los opuestos (Coincidentia Oppositorum), con lo que el Uno es de un orden superior que los Muchos. Con esto, Cusa coloco la piedra angular del principio de la Paz de Westfalia y el derecho internacional, desarrollando un método universal de solución de problemas y conflictos.

  Ese método sigue siendo válido hoy en día, por lo que debemos empezar por la definición de los objetivos comunes de toda la humanidad. De hecho, ¿qué podría ser más importante que la cuestión ontológica del “esse”, (el ser) — de cómo asegurar la existencia sostenible en el tiempo de la especie humana?

  Así, si queremos encontrar una solución a la doble amenaza existencial para la humanidad –el peligro de una guerra termonuclear mundial y la crisis económica sistémica– el nuevo paradigma debe ser coherente con el orden de la creación. Necesitamos un plan para la paz en el siglo XXI, una visión que inspire la imaginación y la esperanza de la humanidad.

  Todos los medios científicos y tecnológicos necesarios para superar la pobreza y el hambre en el mundo existen, y deben ser utilizados. Hay dos grandes regiones de nuestro planeta donde la falta de desarrollo clama por soluciones, siendo uno el continente Africano, al que nunca se le permitió recuperarse de la explotación colonial de siglos, y el otro es el Cercano y Medio Oriente, que ha caído muy por detrás de sus períodos de oro, cuando Bagdad era el centro de la cultura mundial, o cuando Palmyra Tadmur en Siria era una perla en la antigua Ruta de la Seda.

  Una visión de un renacimiento económico y cultural de estas regiones debe ser un punto fundamental en la agenda política, que introduzca en la discusión un elemento de razón, a un nivel más elevado que los diversos conflictos locales, étnicos e históricos.

  Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=G4mYveP4Ywo

  Comentario por Gustavo Giménez — 30 diciembre 2012 @ 19:55 | Responder

 5. nitido post, excelente.
  o unico malo que ten a realidade e que e a realidade, as politicas das administracions son nefastas en todo-los sensos, o millor que podian facer e desaparecer todo iria millor, estan afastados da realidade e so se perpetuan, e os tecnicos non teñen nin puta idea de nada son parasitarios.
  estamos desaparecendo non so como cultura senon politica i economicamente, e o triste que a xente eiqui nin lle ferve a sangue, ou emigran, ou como as cousas son asi…
  da gusto leer a xente con intelixencia e consciencia.
  saude e adiante
  Ramon Naveira

  Comentario por Ramon Naveira — 31 diciembre 2012 @ 10:58 | Responder

  • Estamos desaparecendo, é certo. Por exemplo: Galiza perdeu dunha pancada o seu sistema financieiro, e iso vai traer consecuencias para o noso futuro (ausencia del).

   Imos deixar de ser nós, nosoutros, para pasar a ser, cultural, ecolóxica y económicamente o apéndice de. O rabo de.

   Non sei se o rabo de Madriz (xunguido polo AVE), de Berlín o de Washington. Un pouco dos tres, supoño.

   Postración e, logo, e logo, desaparición.

   Saude e a lo menos pensar que se nos queixamos, é que aínda non estamos mortos.

   Comentario por Mendigo — 31 diciembre 2012 @ 16:08 | Responder

 6. Oiches Maria, Jose da foljeira comprou un trator de sen cabalos, mecajonaconaqueopareu, ese quere ir de rico pola aldea, como si o resto fosemos uns papalloas, mañan mismo vou a de landeira e encarjolle un fendz que ten ali de sento trinta cabalos, como me chamo Pepe do carabo que ese miserable non vai ser mais ca min, e pa pajalo con cortar os arcuelitos que ai na devesa de baixo danos po trator e mais pa unha cuba do purin de 15000 litros ca que temos so ten 10000 (dias despois Pepe dase de conta que o fendz chupa o doble de jasoil que o seu renol de 80 cabalos e a cuba do purin non lle vira nas corredoiras e enterraselle na braña)….E quen di o trator, di o coche, o nicho, as leiras etc.. Quen de vos non reconoce a escena? os galegos somos de rasa cativa, sempre mirando o que fan os demais, envidiosos, moitos prefiren pasalo mal si asi o vesiño tamen se jode, pensamos co peito antes que ca cabeza e mil e unha pega na nosa maneira de ser. Pois cos alcolitos pasa ijual, “vou eu plantar castaños pa que veñan os vesiños a rirse de min, quedando coma o parvo da aldea”. Carto, eu quero carto e queroo xa, que e eso de esperar 40 ou 50 anos, cando eu morra os que veñan atras xa miraran por eles, o caso e que eu viva ben ajora.
  Pois eu vou a contra, e coma min parece que ai xente nova que se esta a decatar de que asi non imos a ningures, que temos que diversificar a nosa produccion, que o do eucalito e unha burbulla que cando estoure moitos quedaran co piso sin pajar. Ai que ter en conta que cada vez usase menos pasta de papel, que os xornais daqui a pouco banse deixar de imprimir en papel, que os apuntes da carreira collen nun pen e si queres velos no ebook ou no ordenata, que esto do papel, coma o de compar piso ten os dias contados.
  Tras facer un curso de ortofruticultura ecoloxica doume de conta de moitas cousas que antes non conocia, polo de pronto vou deixar de facer a plantacion a eito de castañas via estratificacion fria, pois os arbores que saen de froito, no caso do castaño, poden ser atacados pola tinta e o chancro. A mellor maneira de propagar o castañierio e polo metodo do corte e recalce, que consiste en plantar unha arbore nai resistente as enfermedades (no meu caso decantome polo clon 90044,bo para froito e madeira) e cando esta planta nai ten un tronco dunhos dez centimetros, cortamola casi a ras de chan. O ano seguinte o coto vai botar unha chea de pujas daredor, desas, escollemos as dez mellores e raspamolas cerca da base e apilcamoslle unha capa de hormona enraizante pa posteriormente cubrilas de terra. O ano seguinte, as pujas van botar raizes onde as raspamos, co que so temos que cortalas a caron da planta naie e proceder a transplantalas no lugar axeitado. A maiores, o ano seguinte, podemos inxertar nesta vareta calquera caste de castiñeiro que queiramos ter (longal, famosa etc) que a arbore estara protexida da tinta e o chancro debido as caracteristicas do portainxertos. Todo este proceso é o que seguen os viveiros profesionais, que despois che venden cada planta a 7 ou 8 euros.
  Tamen teño postas as esperanzas no numero 3 de anova, Anton de sada, agricultor ecoloxico de ai ben anos, que sabe o que e coller unha sacha e fresar unha leira, se un dia chegase a ser o consellerio de medio rural iase ver una gran cambio nas politicas deste pais.
  Animo, e polos montes nos veremos¡¡¡

  Comentario por monchetedemontes — 31 diciembre 2012 @ 14:49 | Responder

  • Jajajajaja

   JOAS JOAS JOAS JOAS JOAS

   Papalloas? Iso non o teño escoitado, mira. Jajajajajaja. Joas joas joas joas.

   Pero o que me contas, a dicir verdade, é propio de toda sociedade humana. Ou pensas que todos eses papaostias de cidade precisan de monovolúmenes tendo só un fillo, ou todoterreos que nunca, endexamáis enzoufaranse de lama? O a merda dos iPads, ou o bolso de pel de cona de toupa? Todo é polo que dirán, por darlle envexa ó outro, por ser o máis fachendoso do lugar (o macho alfa).

   Encantoume o teu comentario. Mais voulle poñer dúas chatas: unha, o eucalipto serve na Galiza para facer papel tisú. É dicir, papel para limpar o cu (ou os mocos). Estaría ben voltar a limpar o nariz cun pano (de feito, eu detesto empregar papel para iso) pero coido que non será doado convencer a xente de que limpe o cu cuns fentos, como facían os seus abós (ainda que cho deixaran ben limpo e fresquiño). O papel aínda ten moita vida por diante. Outra cousa é se trasladan a puta ENCE a Navia, entón os costes de transporte afundirían o prezo de eucalipto (especialmente no Sur) e a xente podería empezar a plantexar o de poñer outra especie (moitos estánxa co Quercus rubra).

   E outra cousa. Iso de cepas resistentes a tinta…é verdade a medias. Ten unha maior resistencia, pero se han morrer, morren. Aquí en Ourense din que o que llas mata é a seca, que as deixa febles e, entón, collen o fungo. Non cho sei, a primaveira pasada foi moi seca, como sabes, pero o ano anterior choveu a cachón, e seguían enfermando castiñeiros nesta zona tanto da tinta como do chancro. Por certo, co do chancro: penso que non hai variedades resistentes a él (e é a que está matando máis prantas por aquí). Agora, a Xunta está a probar unha vacina (máis ben, unha mediciña, porque dáseñe os que teñen xa a enfermidade), pero tes que inscribirte nun rexistro e dana a cuentagotas. Pero bueno, a lo menos é algo. Polo pronto, eu non poño máis castiñeiros ata non saber se funciona ou non. Un fulano faloume dunha eficacia do 70%.

   Veremos. Porque aquí están morrendo máis castiñeiros dos que se pon, e prantar unha árbore para vela morrer cando ya está madura…

   Comentario por Mendigo — 31 diciembre 2012 @ 15:50 | Responder

   • por certo Mendigo , estaria ben que meteras un mail no blogue.
    de Ourense? que ves sendo? 😉

    Comentario por Ramon — 2 enero 2013 @ 10:15 | Responder

 7. iste e o futuro si hai futuro claro Una granja para el futuro http://vimeo.com/18161854 coñecedes?

  Comentario por Ramon — 2 enero 2013 @ 10:19 | Responder

 8. pareceme moi ben todo iso de retirar os eucaliptos dos nosos bosques e plantar arbores autoctonas o unico problema e que tardan 30 anos ou mais en seren rendibles ,o de poñer arbores frutais bueno pode ser crearia emprego pero hai que saber que a seguridade social xornada completa son 500 euros o mes e aparte o sueldo do empregado a como teria que pagar o consumidor final o precio da fruta no super.a comclusion e que plantes o que plantes ten que ser mecanizado e prescindir de xornaleiros pois doutra maneira non seria rendible hoxe endia a man de obra e incompatible para que un producto nun ha empresa privadasean competitivas a non ser que a empresa viva do conto e dicir subencions e mais subencions ,claro e cando se acaban as subencions como non he rentable hai que pechar.Bueno volvendo o eucalipto o eucalipto utilizase para facer pasta pasta de papel neste caso o papel imprescindibel para o uso diario papel ,papel para todo cantas cousas se utiliza o papel por non citar o papel hixienico que por certo sae do eucalipto pasta de eucalipto resumindo o eucalipto nos guste ounon utilizamolo continuamente no uso diario das nosas vidas tampouco estou de acordo de que o eucalipto non produce postos de traballo pois o eucalipto para convertilo en papel hixenico primeiro hai que cortalo para cortalo fai falta motosierras que porcerto en galiza non hai fabrica de motosierras veñen de alemania poe exemplo still por certo moi boa por non falar das procesadoras que en galiza tampouco hai fabrica de procesadoras supoño que tamen viran de alemania ou noruega non sei ,no trasporte autocargadores ou tractores que aqui tampouco se fan camions que tampouco se fan e por non falar do papel que aqui tampouco se fai faise e zaragoza bilbo tarragona e en outras zonas que son menos competitivas producindo eucalipto e dicir en galiza recollemos coma sempre as migallas .He certo que o eucalipto chupa auga vale pero creo que en galiza chove e non pouco o sea que iso non seria un problema ,con todo isto non quero dicir que estea en contra de poñer arbores autoctonas pero si creo que en galiza o eucalipto medra e en vez de velo coma un perigo o mellor hai que velo como o que he algo util e que a tos os cidadans lle gusta ter o seu alcance cando estan en certa posicion dentro do baño ,en conclusion algo imprescindibleo uso diario pois si he imprescindible o que hai que pensar e como facelo mais rentable e non tirar pedras contra el.

  Comentario por jose ramon — 7 febrero 2015 @ 23:33 | Responder

  • Boas, José Ramón.

   Contéstoche por partes:

   – “o unico problema e que tardan 30 anos ou mais en seren rendibles” –> Ah, iso temos que agradecerllo ós nosos pais e abós. Eles liquidaron unha riqueza que non era só súa, senón das seguintes xeracións. É como se tes unha vaca e a matas. Comer carne un tempo, pero deixas de ter leite. Claro, ahora tes que comprar unha vitela e esperar que medre. Cómpre que nos non fagamos o mesmo cos nosos fillos. Pero sen dúbida, ten que pasar unha duas xeracións sen beneficio económico para reparar todo o daño que fixemos. E que as árbores medran máis despacio que unha vaca. Poderían habelo pensado antes que cortar tódalas carballeiras…

   – “plantes ten que ser mecanizado e prescindir de xornaleiros pois doutra maneira non seria rendible hoxe endia a man de obra e incompatible…” –> Oes, e entón a horta valenciana non é rendible? Os olivares andaluces non son rendibles? As amendoeiras aragonesas non o son? Eles poden sacarlle rendibilidade ás súas laranxas e nós non podemos facer o mesmo con mazás, peras, pexegos…
   De tódolos xeitos, a mecanización tambén xera postos de traballo e riqueza. O que non o fai é o eucalipto.

   – “o papel hixienico que por certo sae do eucalipto” –> Pero non se fai en Galiza o papel, só a pasta de celulosa. Nós aniquilamos os bosques, nós contaminamos as rías, e o proceso de alto valor engadido faise fora. A destrucción ecolóxica, para nós, o terceiro mundo. Os cartos, para eles, que logo nos venden o papel hixiénico. De tódolos xeitos, os nosos avós non empregaron papel hixiénico e non morreron por limpar o cú con fentos ou palla. Prefiro iso a limparme o cú cos bosques galegos (que por certo, noutras culturas prefírese a auga e o xabón, moito máis hixiénico).

   – “tampouco estou de acordo de que o eucalipto non produce postos de traballo” –> Non é que non produza, senón que o fai en moita menor medida que calquera outra plantación. Senón o sabes, é que non coñeces o sector. Hai que cortalo, sí. Tras 20 anos de non facerlle ni puto caso, cun día de xornal cortas toda una touza de eucaliptos. Un día de traballo en 20 anos. Iso é para ti producir postos de traballo? Veña, home, tampouco é falar por falar…

   – ” para cortalo fai falta motosierras que porcerto en galiza non hai fabrica de motosierras veñen de alemania poe exemplo still por certo moi boa” —> Jajajaja, Propaganda da monomarca. Si, son boas pero moi caras. Mira, podemos facer una cousa: nós producimos as motoserras, e eles talan os seus bosques de carballos, faias e alerces e pranta eucaliptos. Veña, vai dicirllo, a ver qué che din. Unha hostia! Eles quedan cos cartos, e somos nós os que matamos Galicia, cambiándolle a faz. Onde se producen os eucaliptos? En países do terceiro mundo, sudamérica principalmente. E en Europa, onde hay eucalipto? Galiza, Asturias, Extremadura e Huelva. Un mapa do subdesarrollo social e económico. Fuches a Alemaña? Non atoparás un puto eucalipto. Pero claro, eles ten un respeito pola súa terra que no caso do galego só ten xenreira.

   – “tampouco se fan camions” –> facíanse, en Barreiros, pero o franquismo non quixo que tivéramos industria na Galiza, era mellor convertirnos nunha plantación de piñeiros e eucaliptos. O resultado, xa se ve, onde está Alemaña (tras unha durísima postguerra) e onde está Galiza. Xa se ve cómo os rapaces alemáns emigran para Galiza…

   – “He certo que o eucalipto chupa auga vale pero creo que en galiza chove e non pouco” –> Depende de zoas. Na miña, estamos a cabalo coa rexión climática mediterránea. 700l/m²*ano non é tanto. Pero non é só auga, senón tamén os solos.

   “en galiza o eucalipto medra” –> O eucalipto medra no inferno. Teño visto eucaliptos en Ciudad Real, en Cáceres, en Huelva, en León…

   “e en vez de velo coma un perigo o mellor hai que velo como o que he algo util” –> O eucalipto despraza as especies autóctonas, destruíndo o ecosistema. Tamén sería útil poñer un vertedoiro de sustancias químicas a ceo aberto…é como gañan algúns cartos en África. Tamén propós o mesmo para Galiza? É útil, da pouco traballo, non require formación…pois como o eucalipto. Deixemos que estraguen a nosa terra por uns cartos.

   O eucalipto non ten nada malo…se se cultiva no seu nicho ecolóxico, que é Oceanía. E nós, podemos adicarnos entre outras cousas a aproveitar as nosas árbores autóctonas, e eles as súas. Deste xeito, sacamos proveito e preservamos os ecosistemas. Isto é o razoable, o civilizado. Destrozar un país para sacarlle uns cartos é propio de bestas, de bárbaros (para, total, non sacalo da pobreza, porque os rapaces ten que seguir emigrando fora da Galiza). Poderíamos aproveitar o turismo, pero ¿quen vai querer ir ó rural, se está feito unha merda con esas plantacións? O eucalipto trouxo pobreza e emigración ó rural, só tes que ir e velo.

   Comentario por Mendigo — 9 febrero 2015 @ 10:48 | Responder

   • bueno me parece que cheguei a unha conclusion e creo que estas convencido de que para ti e os que pensan coma ti o eucalipto e un demonio,pois pareceme unha opinion respetable o que eu creo e que debes de empezar a non utilizar cousas que procedan do eucaipto e desta maneira contribuiras a que o eucalipto non teña utilidade e a xente deixe de plantalo.pola miña parte non comparto a tua opinion coñezo moita xente que leva moitos anos vivindo do eucalipto e precisamente non falo de xente de alto poder adquisitivo,tamen coñezo zonas que levan mais se 40 anos producindo eucalipto e o terreno segue igual de frondoso e productivo polo que respeta os teus comentarios vouche poñer un exemplo para responder algunhas respostas dos meus comentarios .exemplo: seguro que fai 40 anos en españa casi ningen tiña movil nin siquera ti,e seguro que agora mesmo tes un e case seguro que se cho quitaran terias dificultades para o dia a dia,este exemplo che quere decir que en certos momentos aparecen cousas novas que teñen cualidades que as fan imprescindibles para o desenrrolo de actividades cotidias neste caso do ser humano e neste caso e o eucipto pois como comprenderas o papel sexa o hixenico ou do outro fai falla a diario a non ser que cada español galego ou de asturias teña un palleiro moi grande na sua casa.respecto que alemania non teñen eucaliptos pois mellor desta maneira se queren limpar o cu con papel llo poderemos vender a bo prezo bueno temas a parte eu tamen defendo a utilidade de arbores frondosas coma castiñeiros nogueiras carballos,etc pero o eucalipto tamen debe ter un sitio na galiza

    Comentario por jose ramon — 18 marzo 2015 @ 1:45 | Responder


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: