La mirada del mendigo

6 julio 2016

Noticia idiota del día

Filed under: ecología — Mendigo @ 0:49

Pero esta es especialmente injusta y absurda:
La mayoría de los gallegos apoya regular el flujo de turistas para proteger el paisaje

¿?¿?¿?¿? ¿Qué carallo tendrá que ver el flujo de turistas, con las principales amenazas a su patrimonio natural y etnográfico? Además ¿qué paisajes debemos proteger? Pone de ejemplo una foto de los molinos del Barosa, aquí al lado. ¿Qué vemos detrás de esos molinos? Una plantación de eucaliptos. Pues eso. Qué van a hacer los turistas? ¿Liarse a cabezazos con los molinos, o a mordiscos con los eucaliptos?

Cuánto cinismo, hipocresía y estupidez.

En rigor, el titular correcto debería ser: “La mayoría de los turistas apoya regular el flujo de gallegos para proteger el paisaje”

Pues los que provocan los incendios forestales, no son los turistas. Los que tiran el televisor y la nevera al río, no es gente que viene de fuera. Los que repueblan con pinos y eucaliptos, no son precisamente los mesetarios que llenan Samil y Playa América. No vienen los catalufos a poner lazos o cebos con veneno para matar lobos, jabalíes o el bicho que caiga. No es culpa de los guiris que aterrizan en Peinador que el centro de las aldeas se esté hundiendo, mientras que se extienden los cutrechalets con finca en lo que antes eran huretas y prados. No es el Conseil régional de Bretagne, el que han promovido en las últimas décadas la urbanización de la costa y la eucaliptización de los montes gallegos. En Bretaña no hay eucaliptos, y podría haberlos porque su clima es calcado al nuestro. Y hace décadas que han impuesto un cerrojazo a la urbanización en la costa, mientras que procuran mantener el patrimonio arquitectónico popular (y evidentemente el sacro, civil y militar).

Ahora el problema van a ser estos malvados turistas, que amenazan ese paraíso artificial que sólo está en los panfletos publicitarios de la Xunta y la imaginación de los que no se atreven a separarse más de 500m de su coche.

El problema son los de fuera. En Galicia, no teníamos ningún problema hasta que vinieron a joderlo todo. La culpa es de los demás. La honestidad intelectual es un lujo inaccesible.

Maaaaanda carallo, que pouca vergoña.

13 abril 2016

Eucaliptos na Galiça: pasemos ó contraataque

Filed under: ecología — Mendigo @ 1:28

Antes de nada, escusarme polo eido exclusivamente galego da seguinte entrada. Cando falo da ameaza do eucalipto, é válido tanto na Galiza, como en Asturies, Extremadura, Portugal, Huelva ou Euskadi. Pero neste caso, vou prantexar empregar un tipo de arma, a legal, para loitar contra a praga das repoboacións con alóctonas. Ó tratarse da Lei de Montes de Galicia, esta arma só é válida no territorio da unidade administrativa chamada Comunidade Autónoma de Galicia.

Todo o mérito desta entrada é para ADEGA (Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza). Na súa páxina podemos atopas uns modelos de denuncia para poñer en coñecemento da administración delitos ecolóxicos dos que teñamos constancia (verquidos a ríos, tala de árbores de ribeira, batidas de lobos…).

Captura_de_pantalla_2014-09-01_a_las_22.01.27-big

Neste caso vou centrarme na denuncia de plantacións ilegáis de alóctonas (e xa é vergoña que poda ser legal introducir masivamente unha especie invadora, cun tremendo potencial colonizador, no medio natural). Para o cal, os de ADEGA ofrecen este modelo de denuncia.

O único que voy facer agora e comentar os aspectos da Lei de Montes de Galicia para saber en qué casos unha plantación forestal é ilegal e podemos proceder a denunciala. Para iso é cómodo saír ó campo co GPS, marcar a posición e, o chegar a casa, identificar os datos da parcela que queremos identificar con SIGPAC (o podemos consultala in situ, cun móvil con GPS). Penso que xa está ben de saloucar, rosmar, queixarse pero resignarse e non facer ren. Propóñovos facer algo, e algo significativo, para deter a destrucción do medio natural e rural na Galiza: DENUNCIAR.

Imos espelicando os artigos da Lei que son de interese na nosa denuncia:

Artigo 58. Uso e actividade forestal
1. Para os efectos desta lei, enténdese por uso forestal calquera utilización de carácter continuado do monte que sexa compatible coa súa condición.
2. Para os efectos desta lei, enténdese por actividade forestal toda acción material relativa á conservación, mellora e aproveitamento dos montes –tanto madeireiros como non madeireiros–, pastos, caza, cogomelos, aromáticas, froitos etc., así como a subministración de servizos como o sociorrecreativo, paisaxe, protección dos recursos hídricos, do aire e do solo e da cultura e do coñecemento forestal.
3. As modificacións entre os usos forestais e agrícolas serán consideradas, para os efectos desta lei, como cambios de actividade.

Dicir isto e non dicir nada é o mesmo. A continuación veremos cales son as graves consecuencias da debilidade intelectual do lexislador, pola súa falta de concreción na definición de “uso forestal”: converte a Lei nun coladeiro.

+

Artigo 59. Cambio de uso forestal
1. O cambio de uso forestal dun monte, cando non veña motivado por razóns de interese xeral […] terá carácter excepcional e requirirá informe favorable do órgano forestal e, de ser o caso, do titular do monte. […]
3. En terreos afectados por incendios forestais, non se poderá producir un cambio de uso en trinta anos. […]

Con este artigo podemos denunciar os casos nos que emprégase o lume en masas forestáis para crear pastos para o gando. Tamén nos casos que, tras o lume, quérese labrar e plantar calquera outra cousa. Iso sí, haberá que demostrar que, antes do lume, ahí había árbores. Supoño que requerindo os datos históricos dos vós fotogramétricos poderíase determinar. E se non… sacar fotos, fotos e máis fotos.

+

Artigo 60. Cambios de actividade forestal a agrícola
1.
a) No caso de superficies poboadas por matogueiras ou especies do xénero Acacia, poderanse realizar, logo de comunicarllo á Administración forestal, en superficies de ata 15 hectáreas. Para superficies maiores, será necesaria autorización da Administración forestal.
b) Nos restantes casos, poderanse realizar cambios de actividade forestal a agrícola en superficies de ata 5 hectáreas, poboadas por especies non [autóctonas], ou especies [autóctonas] con idades medias inferiores a dez anos, logo de comunicarllo á Administración forestal. No caso de constituír enclavados en superficies arboradas, terán unha cabida mínima de 1 hectárea. En superficies maiores de 5 hectáreas, será necesaria autorización da Administración forestal, logo da xustificación da actividade agrícola por parte do promotor.
c) En superficies poboadas por especies [autóctonas] con idades medias superiores a dez anos, precisarase de autorización da Administración forestal, logo da xustificación da actividade agrícola por parte do promotor.
[…]
3. Tamén poderá realizarse, logo da autorización dos propietarios dos terreos e da Administración forestal, o cambio de actividade forestal a agrícola co fin de mellorar o hábitat das especies cinexéticas.

Este artigo non é moi importante, porque son poucos os casos nos que se quere expandir a superficie cultivable; de feito son cada vez máis os terreos agrícolas abandoados ou reforestados con eucaliptos e piñeiros. Con todo, cómpre saber que só é legal gañarlle terreo ó monte tras comunicar (se as árbores son noviñas) o pedir autorización (se as árbores son vellas), e nunca se nos últimos trinta anos houbo un lume.

+

E chegamos á miola do asunto! Aquí está a clave para botar atrás moitas plantacións de eucaliptos, así que atentos.

Artigo 61. Cambios de actividade agrícola a forestal
Soamente os terreos rústicos de uso agrícola en estado de manifesto abandono e que estean adscritos a un banco de terras agrarias ou instrumento semellante, por un período de polo menos dous anos, se poderán forestar, logo de comunicarllo á Administración forestal, cando cumpran algún dos seguintes supostos:
a) Que estremen con terreos forestais, cando se utilicen frondosas caducifolias.
b) Que constitúan enclaves de ata 5 hectáreas en superficie arborada, utilizando frondosas caducifolias.

En resumo: sómentes podemos plantar especies forestáis nun terreo agrícola, en casos moi restrinxidos (terras abandoadas e postas a disposición no banco de terras), e introducindo frondosas caducifolias (non necesariamente autóctonas, como Quercus rubra, Paulownia sp. ou Juglans nigra). Noutros termos: a posibilidade de facer unha plantación LEGAL de piñeiros ou eucaliptos nun terreo agrícola é NUNCA.

Pero feita a lei, feita a trampa. Grazas á necidade ou ferfidia do lexislador, a Lei deixa unha porta aberta. Porque… como sabemos se un terreo é de uso agrícola e, polo tanto, e ilegal a súa forestación? A súa definición non aparece ningures, e só se pode colexir por relación coa definición de uso e actividade forestal que fai no artigo 58, tan ampla que prácticamente abrangue todo.

Coméntolles o caso á xente de Adega, para obter unha definición legal unívoca de qué parcela é considerada como forestal ou agrícola e esta é a resposta:
-Se o concello ten PXOM, os usos da parcela son os que indique este.
-No resto dos casos non é tan doado. Os usos veñen determinados en moitos casos polo aproveitamento actual, ou polo que a administración lle consta que é o uso actual (através da información do SIXPAC, por exemplo). Os códigos que indica a Lei de Montes referidos a pastos e prados, están sendo interpretados pola administración como susceptíbeis de albergar aproveitamentos forestais, xa que o terreo, tecnicamente é considerado “monte”. Son os terreos de vocación agrícola os que non son susceptíbeis de albergar plantacións forestais (sen solicitude previa e autorización expresa).
Como ves, neste segundo caso a ambigüidade é grande e segue a ser cuestión de interpretación. De feito casos similares denunciados teñen acadado respostas diferentes dependendo do distrito forestal no que se tramitaran. E se non concordas coa interpretación que da a Xunta, pois vaite ao contencioso…

Polo tanto, queda a xuízo do funcionario que queira (ou non queira) cursar a denuncia, determinar se a parcela é de uso agrícola e, polo tanto, é ilegal a plantación ou non. Dependemos da arbitrariedade dunha administración que xa sabemos o pouco interese que ten en frear a eucaliptización dos nosos montes, antes ben ó contrario. Con todo e con iso, haberá casos absolutamente evidentes nos que o funcionario de turno terá que botar por terra a súa honra (un burócrata ten diso?) para determinar que unha parcela non era de uso agrícola, e agora plantaron ringleiras de eucaliptos.

+

Artigo 67. Condicións que deben cumprir as repoboacións forestais

1. Quedan prohibidas as repoboacións forestais en solo urbano, de núcleo rural, no solo urbanizable delimitado e no rústico de especial protección agropecuaria, agás os casos expresamente recollidos nesta lei.

Interesante, porque moitas veces os eucaliptos chegan até as mesmas casas

2. Queda prohibida a sementeira ou a plantación, mesmo de pés illados, […] con exemplares do xénero Acacia e calquera outro sen aproveitamento comercial relevante que se determine mediante orde da consellaría competente en materia de montes.

Realmente, xa ninguén planta mimosas. Agora o que cómpre facer, o desafío que non acepta a puta Xunta, é exterminar as introducidas, porque van gañando terreo as especies autóctonas (noraboa, tarde comprendiron o que é unha especie invasora!)

4. Quedan prohibidas as reforestacións e as novas plantacións intercaladas co xénero Eucalyptus naquelas superficies poboadas por especies [autóctonas], mesmo con posterioridade ao seu aproveitamento ou á súa afectación por un incendio forestal. Esta prohibición non será aplicable nos casos de rexeneración posterior á plantación ou rexeneración, en piso inferior ou sotobosque, de especies [autóctonas].

Esta última frase introduciuna un fillo de puta. Porque toda especie, mesmo o impoñente carballo, algún día foi un pequeno arboliño integrado no sotobosque, e máis se é privado da luz polos eucaliptos. Basta cortar as árbores e, as que saían do pé, serán durante anos sotobosque, rexeneración posterior á plantación. Con todo, este punto do artigo tamén ten moita importancia para denunciar algunhas plantacións que se están facendo (irónicamente, é legal cortar carballos e plantar por riba eucaliptos, pero non plantalos respeitando as árbores que houbese; boa proba da traxedia que é por ó raposo a coidar as galiñas, ter un lexislador iñorante e/ou malicioso).

5. As novas plantacións que se realicen co xénero Eucalyptus superiores ás 5 hectáreas precisarán de autorización da Administración forestal. Non será aplicable ás masas preexistentes de Eucalyptus nos supostos de reforestación ou rexeneración desa superficie, ou que estean incluídas na planificación dun instrumento de ordenación ou de xestión forestal aprobado pola administración.

É un papeliño, un trámite burocrático, o funcionario de turno pon un selo e xa está beicido legalmente o atentado ecolóxico. Amén.

7. A repoboación forestal en montes catalogados de utilidade pública e nos montes patrimoniais priorizará as especies [autóctonas], e terá como obxectivo preferente o protector, ambiental e social, agás que na aplicación de programas de mellora e produción xenética sexa precisa a utilización doutras especies.

Despois de corrixir os erros sintácticos, este parágrafo podería ser de algunha utilidade nalgún caso, pese á limitación do etéreo concepto de “priorizar”. A que cheiran as nubes?

+

Artigo 68. Distancias das repoboacións
1. As novas repoboacións forestais que teñan lugar a partir da entrada en vigor desta lei deberán gardar as distancias sinaladas no anexo 2 desta lei a outros terreos, construcións, instalacións e infraestruturas.

Consultar o devandito Anexo II. Para piñeiros e eucaliptos: 10 metros a outras parcelas que non sexan tamén forestáis, a 15 metros de ríos, a 30 metros de vivendas…

+

Artigo 86. Pastoreo
11. Con carácter xeral, prohíbese o pastoreo en terreos forestais que resulten afectados por incendios forestais, de conformidade co disposto na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.
12. No Rexistro Público de Terreos Forestais de Pastoreo inscribiranse de oficio como zonas prohibidas as superficies queimadas naquelas parroquias definidas como de alta actividade incendiaria incluídas nas zonas declaradas como de alto risco de Galicia […]

A realidade é que o castrón que quemou unha finca (e centos máis delas) na que tiña prantados carballos, bidueiros, algunha concheira… logo meteu as vacas a aproveitar o queimado. Avisei o SEPRONA, e non fixeron res. Que eran días de vacacións, que non sabían chegar… doulles as coordenadas do GPS exactas e me sae o funcionario prevaricador con que eles non empregan esas coordenadas… incríble as excusas que escoitei para non ir e coller o fulano coas vacas pastando no queimado tan só uns meses antes. Como para ir trinta anos despóis dun incendio a dicirlles nada! A Galiza das moquetas do Pazo de Raxoi, e a Galiza real que temos que aturar os que non vivimos no mundo paralelo da realidade oficial que nos vende Telegaita.

+

Artigo 88. Servizos do monte
4. Para a sinalización, prohíbese cravar ou esgazar con calquera elemento, manual ou mecánico, as árbores de forma tal que se lles produzan dano ou feridas, agás aquelas que se produzan como consecuencia dos labores de sinalamento para o seu posterior aproveitamento.

É un tema moi menor, pero é interesante saber que existe este punto. Vai nada seguín un roteiro que tiñan sinalizado marcando coa macheta exemplares de pradairos até a cerna.

+

Artigo 92. Dos aproveitamentos madeireiros
1. Os propietarios de montes ou terreos forestais privados que desexen realizar neles aproveitamentos de madeira ou leña terán que solicitar a preceptiva autorización do órgano inferior competente en materia forestal por razón do territorio.
2. Quedan exceptuados da obriga sinalada no punto anterior deste artigo os aproveitamentos para uso doméstico, que necesitarán dunha comunicación á Administración forestal, nos termos que se determinen mediante orde da consellaría competente en materia de montes.

Comunicación para cortar unha árbore, e autorización para cortar moitas. Como dicía antes, é un trámite administrativo máis. O pouco que queda de vexetación autóctona vai converténdose en cinza nas tradicionáis cociñas, lareiras e chimeneas, de novo coa beizón administrativa.

+

E, para rematar, o único artigo doutra Lei, a Ley de Costas.

Artículo 47. Actuaciones sujetas a autorización.
3. La tala de árboles se podrá permitir siempre que sea compatible con la protección del dominio público, cuando exista autorización previa del órgano competente en materia forestal y no merme significativamente las masas arboladas, debiendo recogerse expresamente en la autorización la exigencia de reforestación eficaz con especies autóctonas, que no dañen el paisaje y el equilibrio ecológico.

É dicir, que en ningún caso poderíase trala corta introducir eucaliptos a 100m da costa. O que pasa é que, na Galiza, XA NON QUEDA ÁRBORES AUTÓCTONAS que cortar á beira do mar, así que simplemente este artigo ten o mesmo valor que prohibir a importación de mangos e papaias producidos en Finlandia. Pois moi ben.

9 abril 2016

Non sexas koala

Filed under: ecología — Mendigo @ 23:04

Como Fouche trae a cuento el bulo del avistamiento de koalas en Galicia (que muchos medios se tragaron, demostrando su profesionalidad), quiero compartir con vosotros algo tan genial como la broma: el comunicado para desmentirla. De lo mejorcito que he leído desde hace mucho tiempo, y un rayo de esperanza de que aún queda vida inteligente en esta tierra.

++++++++++++++++++++++++++

O Koala evolucionou ao revés, cada xeración é menos intelixente que a anterior. Cando as selvas autralianas comezaron a substituirse por eucaliptos moitísimas especies desapareceron pola súa toxicidade. O koala preferiu adaptarse e conformarse. Para poder inxerir follas de eucalipto, nocivas para a maioría dos mamíferos e moi pobre a nivel nutritivo, dotouse dun microbio estomacal para soportalas. Isto supuxo cambios grandes na súa vida: come durante cinco horas e dorme dezaoito para poder dixerir a dificultosa inxesta.

Polo de agora non existen koalas na Galiza. Koalas entendidos como especie animal que habita en Australia. Máis se chamamos “koalas” aos humanos que involucionan, se conforman e se adaptan, koalas hai a moreas! Mastigamos moito tempo a idea do beneficio curtopracista. Cando espertemos tras a dura dixestión desta broza xa non teremos monte.
O eucalipto provoca a perda de nutrientes do solo diminuíndo a súa fertilidade (alosteria), altos niveis de erosión sobre todo nas plantacións en pendente, redución da dispoñibilidade de auga, abrupta limitación da biodiversidade, elevada vulnerabilidade ao lume, radical deterioro da paisaxe e ten un carácter invasor que potencia a súa expansión incontrolada. Deste xeito, fan empobrecer o noso solo e esquilman a nosa diversidade arbórea. Pese a todo isto as plantacións de eucalipto supoñen máis do 30% da superficie forestal galega, fronte ao bosque autóctono que non chega nin ao 2%.

Os montes galegos sofren a política continuísta do tardofranquismo que executa a Xunta de Galicia sen ter en conta as mostras de deterioro da terra, os saberes das persoas expertas en políticas forestais e a todas as organizacións ecoloxistas e naturalistas galegas que levan anos loitando e reivindicando unha política forestal que non hipoteque o futuro dos montes galegos e coarte a consecución dun medio rural multifuncional e sustentable.

Actualmente está vixente o Plano Forestal de Galicia ditado no ano 1992, un documento básico que establece un modelo forestal a longo prazo coa intención de manter unha coherencia na intervención do monte e nos sectores privados. Durante o ano 2015 reuniuse un grupo de traballo creado no Consello Forestal polo goberno da Xunta. 20 dos 25 membros do Consello Forestal representaban ao sector da madeira. Agora, no 2016, o goberno en funcións do Estado, do mesmo Partido Popular que a Xunta de Galicia, vén de renovar por 60 anos a concesión a Ence na ría de Pontevedra. Esta fábrica de celulosa serviu como pretexto dende 1957 para a plantación masiva de eucaliptos en Galiza. De feito, en España hai arredor dun millón de hectáreas de superficie plantada de eucalipto das cales máis do 50% se sitúan en Galiza, en concreto eucalipto globulus e, dende hai uns poucos anos, tamén nitens. Tendo en conta que o 22% de Eucalyptus globulus (blanco) no mundo está rexistrado en España, pódese valorar que en Galiza se concentra en torno ao 15% do total mundial desta especie arbórea australiana.

A acción que fixo crer que existen koalas na Galiza foi realizada pola produtora creativa Illa Bufarda coa colaboración de moitas persoas e ganchos nas redes sen os cales non sería posible. Fixémonos pasar nunha páxina de facebook pola veciñanza que integra unha suposta Mancomunidade chamada Farbuda (“Bu-far-da”) tendo como idea desmentilo o 1 de abril, pois xa sabemos que neste día van os burros, as burras e koalas onde non deben ir.

A acción tivo unha importante repercusión na rede no día de hoxe e causou interese en medios de comunicación galegos e estatais chegando a publicarse nalgún deles. Isto tamén nos fai reflexionar sobre o funcionamento dalgúns medios de comunicación que obriga a profesionais do xornalismo a producir noticias como se fose madeira de eucaliptal, sen contrastar fontes, nin indagar nos feitos, froito isto dunha precarización laboral imperante.

Grazas a todas a persoas que nos axudaron a difundir isto, que nos achegaron información sobre o funcionamento das mancomunidades, grazas as persoas que nos mastigaron información sobre a eucaliptización no noso país e grazas a todas e todos os que non se converten en koalas e loitan por un monte mellor.

Un saúdo afectuoso!

As habitantes da Illa Bufarda

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

8 abril 2016

Esta es la Galicia real

Filed under: ecología — Mendigo @ 23:53

Una cosa es lo que dicen las leyes y reglamentos, y otra muy distinta, la realidad cotidiana. Hemos dicho muchas veces que la legislación gallega es de las menos garantistas en la protección de la Naturaleza. Con todo, en la conciencia colectiva gallega está tallado en granito que cada cual, en su tierra, puede hacer o que lle saia do carallo.

Conceptos como ordenación del territorio o conservación de los ecosistemas autóctonos no tienen traducción en gallego. Son conceptos que son tan ajenos a esta tierra como la nieve para un guaraní.

Para muestra un botón. Aquí tenéis la para-realidad administrativa. Lei 7/2012, do 28 de xuño, de Montes de Galicia, artigo 67.4:
Quedan prohibidas as reforestacións e as novas plantacións intercaladas co xénero Eucalyptus naquelas superficies poboadas por especies do anexo (árbores autóctonas), mesmo con posterioridade ao seu aproveitamento ou á súa afectación por un incendio forestal.

Y ahora, las fotos que saqué en el paseo de ayer, con el móvil, de la Galicia real, precisamente en una zona que está bastante bien conservada (por eso fui a pasear a ella, porque aún queda algunas manchas de bosque autóctono, aunque también estas van desapareciendo).

¿Qué vemos aquí?

DSC_0247

Un roble en primer término, algunos otros en lontananza y, entre medias de ellos, los espigados pies de los eucaliptos jóvenes. Esto, que es un delito según la Ley de Montes que os acabo de transcribir, es sistemática y ostentóreamente realizado (es difícil esconder una plantación de eucaliptos) ante la pasividad del SEPRONA, la fiscalía y la Consellería de Medio Ambiente, los tres entes QUE COBRAN por velar por el cumplimiento de la legislación en esta materia.

+

¿El resultado? Bueno, esto es un añoso roble superado ya en porte por los jóvenes y ávidos competidores.

DSC_0249

+

Si nos acercamos un poco más al pie de ese carballo, entendemos cual ha sido el modus operandi del criminal que ha repoblado con eucaliptos este bello paisaje.

DSC_0250

Aquí hubo un incendio. Este roble logró sobrevivir sin perder su estructura aérea, pero la mayoría de los troncos debieron arder. No murieron, es muy difícil que un roble adulto sucumba en un incendio, pero tuvieron que empezar desde la casilla de salida, rebrotando del pie. Pero aquí llegó el criminal, probablemente el mismo o de la misma camada que el que provocó el incendio, y bajó con unas yogurteras con plantitas de eucalipto. Y el daño del incendio, reversible, se hizo irreversible: las nuevas plantas se hicieron con el techo del bosque, privando de luz a los brotes de roble, exterminándolos.

+

Y aquí tenemos un ejemplo más sangrante si cabe. Frente al invasor eucalipto se encuentra un roble de mediano porte, pero más allá, en el humedal, hay un pequeño rodal de aún más escasos abedules también amenazados por la progresión de este vampiro vegetal.

DSC_0253

+

Y una característica destacada del eucalipto: tras la corta, no hay que volver a replantarlo, ya que brota del propio pie una y mil veces. Aquí, al lado de un grupo de jóvenes abedules.

DSC_0256

Quedan prohibidas as reforestacións e as novas plantacións intercaladas co xénero Eucalyptus naquelas superficies poboadas por… os collóns de María Pita, home.

+

Aquí, de las fotos que me dan más pena. Dos plántulas, una de peral silvestre y otra de eucalipto. La primera, es el brote de este pequeño árbol, muy apreciado por pájaros y roedores, tras haber sigo segado por la reciente cosecha de eucaliptos. El eucalipto, en cambio, es una plántula de tan sólo un año que ya ha ganado en altura al desdichado peral. En una década, esta plantita será ya un eucalipto maderable mientras que el peral, de haberle dejado la oportunidad de crecer sin semejante competidor al lado, apenas pasaría de la cintura.

DSC_0261

Todas las plantaciones anteriores son tan ilegales como patentes, ostensibles, notorias. No hace falta meterse por ningún camino, al mismo lado de las poblaciones, de las carreteras, hay ejemplos a patadas de plantaciones de eucaliptos en terrenos ocupados por árboles autóctonos, muchas veces mediando un incendio, sin que se curse de oficio ninguna denuncia por la Guardia Civil, a pesar de que tienen obligación de denunciar todo comportamiento ilícito del que sean testigos. Las multas, para el que rechiste, para dejar bien claro quién es el gallo que manda en el corral.

+

Y siguiendo por el camino, llegamos a un descampado usado como vertedero por los animales bípedos de la zona. En otro montón había ruedas, el cuadro de una bici, un televisor (un clásico en el monte gallego, deshacerse de los viejos CRT ahora que están de moda los TFT, progreso en su versión galaica)… De fondo, evidentemente, una masa compacta de eucaliptos.

DSC_0266

En otro lado del descampado, el olor nauseabundo delataba la presencia de los cadáveres de dos caballos pudriéndose. De esto sí que me abstuve de tomar fotos, por respeto a vuestra sensibilidad y a la de mi pituitaria.

Esto es todo lo que dio de sí mi paseo por tierras del Concello de Carballedo (imposible decirlo sin sorna) antes de, como siempre, acabar asqueado y volver cuanto antes al coche. Espero que os haya gustado y os quedéis satisfechos con lo que se está haciendo con esta tierra a vuestras espaldas. Al menos, no podréis luego aducir que no lo sabíais.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

NOTA LINGÜÍSTICA: Efectivamente, no articulado mesturan as dúas normas ortográficas para presentar a contracción da preposición co artigo (ao e á). E iso que a ortografía está moito mellor que a redacción da Lei, inconcreta e vaga. Con botes de gomina ou laca non se sae do analfabetismo.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

15 marzo 2016

La guarrada del Bitcoin

Filed under: ecología — Mendigo @ 2:02

Creo que a estas alturas, ya todos habréis oído al menos hablar del Bitcoin, así que si me permitís, prescindo de las presentaciones y voy directo al meollo.

El concepto de criptomoneda es interesante, aunque se me ocurren muchísimos peros como el hecho de hurtar a los Estados de la capacidad de control sobre la base monetaria (que, a través del coeficiente de encaje bancario, se convierte en masa monetaria). Otra objeción es el límite técnico de guardar el registro de todas las operaciones en la cadena de bloques, lo que tarde o temprano acabará por desbordar la capacidad de esos bloques (y eso que es sólo una moneda de uso muy minoritario en el mundo, si se generalizase este registro crecería según una función exponencial). Y un último reparo, es que el misterioso creador del bitcoin tiene un saldo de un millón de bitcoins. La cotización a día de hoy de la moneda virtual es de $414 por cada Bitcoin, así que es fácil el cálculo del premio que se concede el inventor de la moneda por ser el primero que tuvo, obviamente, acceso a ella.

Pero no, no voy a tratar de estos temas, ni mucho menos enfrascarme en discusiones sobre teoría monetaria que me superan. No, quería centrar el comentario en un aspecto que ha pasado desapercibido y a mí me parece una bofetada al buen sentido. No sé si sabéis cómo se generan nuevos Bitcoin, si no, os lo explico sucintamente: hay voluntarios que ponen a su ordenador a trabajar para resolver un problema numérico (encontrar el hash de un nuevo bloque de la cadena). Quien lo resuelva, se lleva como recompensa unos bitcoins. A esto se le conoce como “minería” de bitcoins. La dificultad del problema va creciendo, y hoy en día sólo se dedican a ello equipos especialmente diseñados para ello (usan las GPU, tarjetas gráficas, mucho más rápidas en operaciones básicas que las CPU) con una potencia de cálculo bestial, en aquellos sitios donde la electricidad es más barata. Es decir, en China. El precio de la electricidad es determinante en la rentabilidad de esta operación, ya que tanto los equipos como su refrigeración son devoradores de Watios.

Es curioso que se presente como novedad, un concepto que fue superado ya en la dinastía Yuan. Efectivamente, el dinero fiduciario tiene su origen en China, se estima que por el s.XI, y era de uso común en el s.XIV.

Por otra parte, es muy acertado el término mining por la similitud de la criptomoneda con el dinero metálico, basado en el valor intrínseco de las piezas. Al igual que los metales preciosos, existe una cantidad finita de bitcoins que pueden ser minados (21 millones, 1 para el creador y los otros 20, para el resto de la Humanidad). Según el problema matemático se vaya haciendo cada vez más complejo, se necesitarán más recursos de computación, es decir, más energía, para generar bitcoins. Es un paralelismo perfecto a la necesidad de movilizar más recursos, medios, tecnología y, sobre todo, energía, para explotar yacimientos auríferos de cada vez menor ley. Por cierto, ahora comprenderéis la naturaleza intrínsecamente deflacionaria de una economía basada en el Bitcoin, como la basada en el patrón oro.

Más allá del debate monetario, resulta repulsivo que esta nueva moneda ligue su funcionamiento a un consumo intensivo y superfluo de energía eléctrica. TODAS las formas de generación de electricidad implican una alteración en el medio natural, o mucho, o muchísimo (y entre las últimas, figuran varias renovables). Es necesaria esta producción para colmar las necesidades humanas, pero… crear una necesidad ficticia, me parece una bofetada al buen sentido.

Máxime cuando, como hemos dicho, esta minería de bitcoins se desarrolla en países con un bajo coste del kWh, y ello a causa precisamente de tener tecnologías de generación tremendamente contaminantes (las centrales de carbón chinas, que para ser alimentadas engullen cientos de vidas de mineros, estos sí reales, más las innumerables víctimas de la contaminación asociada a estas centrales).

Al tratarse por ahora de una moneda de uso todavía muy minoritario (una soplapollez de moderniquis) el impacto real del consumo energético asociado a la minería de bitcoins es muy bajo. Pero según crezca y se generalice, como suelen triunfar esta clase de tonterías, el consumo de energía y su contaminación asociada puede ser serio. Lo cual sería el colmo de la necedad.

Porque podríamos revisar el concepto: en vez de que el premio en bitcoins sea para el que más energía consuma realizando una operación inútil, podríamos otorgar nuevos bitcoins al que más crías de foca cace a garrotazos. El que aporte más foquitas muertas en un periodo de tiempo, se lleva un bitcoin. Luego, los cadáveres, podrán ser arrojados al mar porque realmente, no es que sirvan para nada esas focas; es simplemente un juego, una excusa para introducir paulatinamente los bitcoins entre los vencedores.

Puestos a idear estupideces, se me ocurren muchas muy buenas para acabar de joder el planeta, incluso mejores que poner a trabajar miles de GPU a saco para obtener un bitcoin.

Ahora, si queremos hablar en serio del futuro de la moneda, os voy a recomendar un añejo artículo de Ignacio Escolar: Por un euro electrónico.

El monopolio del dinero, como medio de pago, debe ser del Estado. Ahora mismo, el dinero de plástico es un duopolio inaceptable de dos empresas usamericanas, que nos sangran a consumidores y comerciantes. El fin del dinero físico es inminente, así que el Estado debería proveer de un método de pago que, como monedas y billetes de curso legal a los que deberá reemplazar, sea universalmente reconocido y de uso gratuito. Quizá haya en el concepto de criptomoneda cosas aprovechables para este futuro medio de pago, pero desde luego desterrando a los profundos infiernos la idea de dilapidar energía o cualquier otro recurso natural en su funcionamiento.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

« Página anteriorPágina siguiente »

Crea un blog o un sitio web gratuitos con WordPress.com.

A %d blogueros les gusta esto: